6.1.3. Model af verden

I dette kapitel vil vi udforske en grundlæggende komponent i Neuro-Linguistic Programming (NLP) kaldet “Model af verdenen”. Vores Model af Verdenen er vores subjektive opfattelse og forståelse af virkeligheden omkring os. Det er vores unikke måde at tolke, organisere og give mening til de oplevelser, vi har i vores liv. For at kunne anvende NLP effektivt er det vigtigt at forstå og være opmærksom på, hvordan vores Model af Verdenen påvirker vores adfærd, kommunikation og resultater.

En Model af Verdenen refererer til vores interne repræsentationer, overbevisninger, værdier, holdninger, erfaringer og opfattelser, der tilsammen udgør vores individuelle forståelse af verdenen.

Det er vigtigt at erkende, at vores Model af Verdenen er subjektiv og unik for hver person. To mennesker kan have forskellige opfattelser af den samme begivenhed eller situation baseret på deres individuelle Model af Verdenen.

Vores Model af Verdenen filtrerer og fokuserer vores opmærksomhed på visse aspekter af virkeligheden og ignorerer eller overser andre. Det, vi vælger at fokusere på, påvirker vores opfattelse og adfærd.

Vores tidlige oplevelser og indtryk spiller en afgørende rolle i dannelsen af vores Model af Verdenen. Vi lærer gennem vores familie, kultur, skole og samfund, og disse erfaringer kan forme vores overbevisninger og antagelser.

For at forenkle og organisere vores oplevelser bruger vores hjerne generalisering, sletning og forvanskning. Dette kan påvirke, hvordan vi opfatter og tolker fremtidige begivenheder.

Feedbackløkker: Vores Model af Verdenen er ikke statisk, men ændrer sig og udvikler sig over tid. Vi bruger feedback fra vores oplevelser til at justere og opdatere vores Model af Verdenen.

Vores Model af Verdenen påvirker vores adfærd og kommunikation med andre. Det kan forme vores valg, holdninger, sprogbrug og interaktioner.

Nogle gange kan vores Model af Verdenen indeholde begrænsende overbevisninger, der forhindrer os i at nå vores fulde potentiale. Ved at identificere og ændre disse overbevisninger kan vi frigøre vores begrænsninger og opnå mere succes og tilfredshed i vores liv.

NLP handler om at udvide vores Model af Verdenen og øge vores fleksibilitet i tankemønstre og adfærd. Ved at være åbne for nye ideer og perspektiver kan vi berige vores liv og interaktioner med andre.

NLP tilbyder en række teknikker og øvelser til at udforske og ændre vores Model af Verdenen. Dette kan omfatte visualisering, reframing, adgang til ressourcer, ændring af sprogbrug og meget mere.

En mere åben tilgang til ens egen og andres verden kan hjælpe os med at udfordre vores eksisterende Model af Verdenen og udforske alternative perspektiver. Ved at stille spørgsmål og lytte kan vi hjælpe os selv og andre med at udvide vores horisont og opnå nye indsigter. Det har vi set ske i fremragende ledelsessituationer på både PCB og i Danske Capital. 

Forståelsen af vores Model af Verdenen er afgørende for at kunne anvende NLP effektivt. Ved at erkende, at vores opfattelse af virkeligheden er subjektiv og kan ændres, åbner vi døren til personlig vækst og udvikling. Gennem udforskning og bevidsthed om vores Model af Verdenen kan vi frigøre os fra begrænsende overbevisninger og opnå større succes, tilfredshed og harmoni.

6.1.4. Værdier og overbevisninger

Alle mennesker har en række overbevisninger, men nogle overbevisninger giver os adgang til at udføre fremragende resultater, mens andre overbevisninger er årsagen til vores fejl. Derfor er vores overbevisninger yderst vigtige for vores adfærd og resultater.

NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) fokuserer på forbindelsen mellem sprog, tanker og adfærd. Dette skyldes, at vores måde at bruge sprog og vores indre dialog påvirker vores adfærd og resultater. NLP arbejder med at ændre begrænsende sprog- og tankemønstre for at skabe positive forandringer.

Succesfulde resultater kan modelleres og læres af andre. Ved at undersøge, hvordan succesfulde mennesker tænker, handler og kommunikerer, kan man lære at replicere deres mønstre og opnå lignende fremragende resultater.

I dette kapitel vil vi udforske de centrale overbevisninger og værdier, der ligger til grund for NLP-modellerne. Disse overbevisninger danner fundamentet for den måde, hvorpå NLP-praktikere og ledere anvender NLP-teknikker og metoder i deres arbejde. Ved at forstå og omfavne disse overbevisninger kan vi opnå en dybere forståelse af NLP’s tilgang til ledelse og personlig udvikling.

Et af de centrale NLP-overbevisninger er, at mennesker har alle de ressourcer, de behøver. Dette betyder, at vi alle besidder de nødvendige evner og potentiale til at opnå vores mål og lykkes. Ved at identificere og aktivere disse indre ressourcer kan vi overvinde hindringer og skabe positive forandringer i vores liv og ledelsespraksis.

En anden vigtig overbevisning i NLP er, at mennesker skaber deres egen virkelighed. Dette indebærer, at vores opfattelse af verden er konstrueret gennem vores sprog, tanker og oplevelser. Ved at ændre vores måde at tænke og kommunikere på kan vi ændre vores opfattelse af situationer og opnå bedre resultater.

I NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) er der en forskel mellem værdier og overbevisninger. 

Her er en forklaring på begge begreber:

  1. Værdier: Værdier refererer til de principper, overbevisninger eller kriterier, som guider vores handlinger og beslutninger. Værdier er dybt personlige og repræsenterer, hvad der er vigtigt og meningsfuldt for os på et dybere niveau. Værdier kan omfatte ting som ærlighed, frihed, medfølelse, succes, kreativitet, eventyr, ansvarlighed osv. De afspejler vores kerneprincipper og kan have indflydelse på vores adfærd og beslutninger. Værdier er mere generelle og abstrakte end overbevisninger.
  • Overbevisninger: Overbevisninger er de tanker, holdninger eller forestillinger, vi har om os selv, andre mennesker og verden omkring os. Overbevisninger er mere specifikke og konkrete end værdier. De er ofte baseret på vores tidligere erfaringer, opdragelse, kultur og miljø. Overbevisninger kan være positive eller negative og kan have en stor indflydelse på vores adfærd, præstationer og selvbillede. Eksempler på overbevisninger kan være “jeg er ikke god nok,” “jeg kan klare alt,” “folk kan ikke ændre sig,” osv.

I NLP arbejder man med både værdier og overbevisninger for at skabe positive forandringer og personlig udvikling. Værdier hjælper med at definere vores overordnede formål og retning i livet og ledelsen, mens overbevisninger påvirker vores opfattelse, holdninger og adfærd. Ved at identificere og ændre begrænsende overbevisninger og styrke vores støttende overbevisninger kan vi frigøre vores fulde potentiale og opnå ønskede resultater.

NLP anerkender også vigtigheden af tankers og sprogs indflydelse på vores adfærd. Ved at ændre vores indre dialog og anvende mere hensigtsmæssigt sprog kan vi påvirke vores adfærd og opnå de ønskede resultater. Dette er centralt i NLP-tilgangen til ledelse, hvor effektiv kommunikation og adfærd er afgørende for at opbygge stærke relationer og skabe positive forandringer i organisationer.

6.1.3.1. Værdier

I dette kapitel vil vi udforske de centrale NLP-værdier, der danner fundamentet for den måde, hvorpå NLP-praktikere og ledere anvender NLP-teknikker og metoder i deres arbejde. Disse værdier fungerer som guiding principles og er med til at skabe en ramme for personlig udvikling, kommunikation og ledelse. Ved at forstå og omfavne disse værdier kan vi opnå en dybere forståelse af NLP’s tilgang til ledelse og personlig vækst.

  1. Ægthed: Ægthed er en vigtig NLP-værdi, der handler om at være autentisk og ærlig i vores handlinger og kommunikation. Det handler om at være tro mod sig selv og andre, og undgå at spille roller eller være falsk. I NLP opfordres man til at udtrykke sig ærligt og transparent for at skabe ægte forbindelser og tillid.

Eksempel: En leder, der udviser ægthed, er åben omkring sine styrker og svagheder over for sit team. Han/hun er autentisk i sin kommunikation og viser sårbarhed, hvilket skaber et tillidsfuldt arbejdsmiljø.

  • Fleksibilitet: Fleksibilitet er en vigtig NLP-værdi, der handler om at være åben over for forskellige perspektiver, ideer og tilgange. Det handler om at være villig til at tilpasse sig og justere vores adfærd og kommunikation for at opnå bedre resultater og styrke relationer. Ved at være fleksibel kan man bedre imødekomme forskellige behov og situationer.

Eksempel: En leder, der udviser fleksibilitet, er åben over for nye ideer og lytter til forskellige synspunkter i teamet. Han/hun tilpasser sin ledelsesstil efter medarbejdernes behov og er villig til at prøve forskellige tilgange for at opnå succes.

  • Empati: Empati er en afgørende NLP-værdi, der handler om at kunne sætte sig i andres sted og forstå deres følelser og perspektiver. Det handler om at lytte aktivt, vise medfølelse og udvise respekt for andre menneskers oplevelser og behov. Ved at udvise empati kan man opbygge dybere relationer og skabe et støttende og inkluderende arbejdsmiljø.

Eksempel: En leder, der udviser empati, viser interesse for medarbejdernes trivsel og lytter aktivt til deres udfordringer. Han/hun viser forståelse og tilbyder støtte, hvilket skaber en kultur, hvor medarbejderne føler sig set og hørt.

  • Excellence: Excellence er en vigtig NLP-værdi, der handler om at stræbe efter fremragende resultater og kontinuerlig forbedring. Det handler om at have en indstilling til at udføre sit arbejde på den bedst mulige måde og stræbe efter personlig og faglig vækst. Ved at have fokus på excellence kan man skabe motivation, innovation og succes.

Eksempel: En leder, der værdsætter excellence, sætter høje standarder og opmuntrer sit team til at stræbe efter det bedste. Han/hun giver feedback og anerkendelse for gode præstationer og skaber en kultur, hvor medarbejderne motiveres til at opnå fremragende resultater.

Konklusion: NLP-værdierne, herunder ægthed, fleksibilitet, empati og excellence, udgør fundamentet for en effektiv og positiv ledelsespraksis. Ved at omfavne disse værdier kan ledere skabe en autentisk og støttende kultur, hvor medarbejdere trives, kommunikationen er effektiv, og resultaterne er fremragende. Ved at integrere disse værdier i deres ledelsesstil kan praktikere af NLP bidrage til en positiv forandringsproces både for sig selv og deres team.


[1] Læs mere i bogen ”Gør det du er bedst til – 4 trin til personlig ledelse med New NLPTM.