4. Den Fremragende Mellemleder Model – HAWKEYE 

Modellen for den fremragende leder fortæller historien om ledelse, og den fortæller en historie om den gode ledelse, hvor Lederen taler med medarbejderen, forstår medarbejderens historie, og samtidigt er helt ærlig overfor medarbejderen. Desuden ser Lederen medarbejderen som et fuldt og helt menneske, der ikke blot er en brik i puslespillet. Medarbejderen er derimod et menneske af kød og blod med styrker og svagheder. HAWKEYE-modellen er generel. De enkelte konkrete ledelsesfortællinger og -ledelsesoplevelser fra hver enkelt Leder er gode og meget konkrete. Den generelle model viser, hvordan man kan bruge ledelsesmodellen i alle situationer.

4.1 HUNT – ”Non stop jagt på information og data

Den Fremragende Mellemleder er konstant på jagt efter valid information og data til brug for sit ledervirke, både af sig selv og andre. Evnen til at ”læse og forstå” sine medarbejderes verbale og nonverbale kommunikation er helt afgørende. Den Fremragende Mellemleder må derfor træne og udvikle sine sanser til at opfange, filtrere og rettidigt sende alle relevante data og informationer videre til de dele hjernen, som har brug for netop dem. Det gælder både eksplicitte data og tavs viden, verbal og nonverbal kommunikation.

4.2 ACT & ASK ”Agerer og stiller spørgsmål til alle involverede

Den fremragende mellemleder stiller datagivende og nye spørgsmål, når hun eller han mangler svar, kommer i tvivl eller savner det netop tilstrækkelige beslutningsgrundlag for at træffe sine bedst mulige beslutninger. Spørgsmålene stilles til alle relevant involverede.

4.3 WATCH ”Ser, lytter tit, mærker og føler reaktionen for at samle flere data og informationer

Den fremragende mellemleder observerer og integrerer alle reaktioner på sin lederadfærd, stil og kommunikation.

Trin 1 til 3 (HUNT – ACT/ASK – WATCH) fortsættes i flere iterative processer, indtil én fælles agenda for alle involverede er fundet, og som lederen vurderer bedst mulig i situationen, alt (hvad der er vurderet muligt) taget i betragtning.

4.4 KEY AGENDA ”Finder en fælles agenda for alle involverede

Den fremragende mellemleder formulerer den fælles agenda for teamet, afdelingen etc. gennem inddragelse af alle berørte parter. Kun ægte medinddragelse skaber det nødvendige medejerskab.

4.5 ENTHUSIASM ”Engagement, motivation og kompetencer gør forskellen

Den fremragende mellemleder ved, at medarbejdernes motivation og kompetencer betyder alt for at være i stand til skabe og bevare egne, teamets, holdets og virksomhedens resultater og bedst mulige kerneydelser. Motivationsfaktorer indlejres naturligt i Den Fremragende Mellemleders daglige adfærd og er en integreret og naturlig del af de daglige arbejdsprocesser. Ledernes og medarbejdernes kompetencer videreudvikles på forkant af aktuelt behov. Den valgte kompetenceudvikling, som aftales leder og medarbejder imellem, er skabt ud fra både et ledelses- og et medarbejderperspektiv og i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv.

4.6 YESTERDAY ”Formulerer en vision og et mål og gør det til gårsdagens resultater

Den fremragende mellemleder tegner og fortæller om billedet og oplevelsen af den fælles vision, som om den er nået, opfyldt og gjort til virkelighed. En forestilling om hvordan teamet, afdelingen og virksomheden er, arbejder og fungerer på den anden side af visionen, når leder og medarbejdere sammen ser tilbage på den dag, hvor visionen er succesfuldt implementeret.

4.7 EVALUATION ”Når visionen er implementeret og målet nået, så evalueres med positiv feedback”

Den fremragende mellemleder evaluerer kontinuerligt sin ledelse og organisationens og medarbejdernes adfærd med positiv og konstruktiv feedback. Både når det gælder det daglige arbejde, og når det gælder længerevarende opgaver og visioner, båd kortsigtet og langsigtet. Den fremragende mellemleders evalueringer munder ud i nye ”jagter” på information og spiralen om HAWKEYE tager en ny begyndelse.