6.2.2 General Desired State + Greater Than Self -> Intent

Dette kapitel vil udforske et koncept omkring tre vigtige mentale tilstande, der ikke er en del af New NLP. De tre vigtig mentale tilstande hører ind under SomaSemantic Modeling®: GDS (General Desired State), GTS (Greater Than Self) og Intent. SomaSemantic Modeling® er udviklet af Dr. Joseph Riggio og bygger på The Generative Imprint Model udviklet af Roy Fracer. Disse tilstande spiller en afgørende rolle i vores mentale og følelsesmæssige velbefindende og kan have en dybtgående indflydelse på vores oplevelse og adfærd i forskellige situationer.

GDS, som står for General Desired State, handler om at definere og stræbe efter den generelle ønskede tilstand. Det indebærer at identificere, hvad der virkelig er vigtigt og meningsfuldt for os, og hvad der vil gøre os følelsesmæssigt opfyldte og tilfredse. GDS hjælper os med at skabe en klar retning og motivation i vores liv ved at definere vores ønskede mål og tilstande.

GTS, som står for Greater Than Self, fokuserer på at have en større hensigt og formål i vores handlinger og mål. Det handler om at stræbe efter noget, der er større end os selv, og arbejde mod at skabe en positiv indvirkning på verden omkring os. GTS giver os mulighed for at finde dyb mening og opfyldelse i vores liv ved at rette vores energi mod at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet.

Intent er en særlig NLP-tilstand, der er en kombination af GDS og GTS. Det er en mental tilstand, hvor vi har en klar og meningsfuld retning og intention for vores handlinger og mål. Intent hjælper os med at fokusere vores opmærksomhed og energi mod at opnå, hvad vi ønsker i vores liv, samtidig med at vi bidrager positivt til verden omkring os.

I de kommende sektioner vil vi dykke dybere ned i hver af disse mentale tilstande og udforske deres karakteristika, anvendelse og teknikker inden for NLP. Ved at forstå og anvende disse mentale tilstande kan vi opnå større bevidsthed, kontrol og opfyldelse i vores liv ved at definere vores ønskede tilstande og formål og arbejde mod at realisere dem.

6.2.2.1. GDS, General Desired State, den gode tilstand

I arbejdet med interviews af vores ledere spurgte vi altid ind til en god situation. Det vil sige en GDS, General Desired State. 

Når vi spørger folk om en fremragende tilstand i forbindelse med ledelse kommer der altid en personlig oplevelse op, som giver personen super gode minder. Sådanne oplevelser har en række ankre (se afsnit om ankre). Det er både visuelle ankre, det vil sige billeder de ser, auditive ankre, hvilket vil sige lyder som personen hører. Følelsesmæssige ankre, som er ting som personen føler. 

Et eksempel er en af vores modeller, der oplevede en fremragende ledelsessituation, hvor personens medarbejder skiftede fra at have et stort problem med sin mor, som var faldet og skulle hjælpes, til at have to kollegaer, der kørte med ud til moren og hjalp, så moren og situationen omkring hende kom hurtigt på plads igen. Modellen der fortalte os denne historie, havde en række ankre. I første omgang smilte hun med både mund og øjne, når hun fortalte om historien. Desuden så hun op mod sit GDS punkt, som lå 30 grader op og 30 grader ud til højre. Der kunne hun se den person hun hjalp, når vi spurgte ind til det. Hun kunne se personen smile, hver gang hun ser personen efter Morens uheld. Hun kunne også se de personer, der hjalp moren. Dernæst havde modellen en GDS bevægelse med højre hånd, hver gang hun fortalte historien. Det var ikke et fist pump, men det var tæt på. 

Gennem arbejdet med GDS kan NLP bidrage til at skabe større bevidsthed, fokus og opfyldelse i ens liv ved at definere og stræbe efter de ønskede tilstande og følelser. Det giver en ramme for at identificere, hvad der virkelig betyder noget for os, og hvordan vi kan skabe en meningsfuld og opfyldende tilværelse.

6.2.2.2. GTS, Greater Than Self, større end dig selv

Når vi spørger ind til GDS, spørger vi først om modellen kan komme i tanke om en god situation, der gjorde personen glad. En gang i mellem kommer der en oplevelse op, som vi kalder GTS Greater Than Self. 

Forskellen på GDS og GTS er, at GDS er hvor du husker dig selv i en situation, hvor du selv lavede en fantastisk opgave. 

GTS er hvor du oplever noget, der er større end dig selv. Du kan stå på toppen af et bjerg og se ud over et fantastisk landskab, eller du kan være til en familiefrokost, hvor det hele bare er godt, rart, smukt og dejligt. 

I GDS vinder du, alene, i GTS er du i en situation, der er større end dig selv. 

6.2.2.3. Intent   

Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) definerer “Intent” som en psykologisk tilstand, der kendetegnes ved en klar og fokuseret beslutsomhed om at opnå et bestemt resultat eller mål. Det omfatter tankerne, følelser og motivationer, der driver en persons handlinger og beslutninger mod det ønskede mål. Intent går ud over blot ønsketænkning og repræsenterer en stærk forpligtelse og tro på muligheden for at opnå det ønskede resultat.

I tilstanden Intent bliver en persons sind beslutsomt, og de er mere tilbøjelige til at holde fast gennem forhindringer og udfordringer. Deres handlinger og adfærd stemmer overens med deres formål og viser en forhøjet følelse af målrettethed og retning. Denne mentale tilstand forstærker ofte en persons følelse af handlekraft og selvtillid, hvilket driver deres motivation til at træffe valg, der bringer dem tættere på deres ønskede resultat.

Intent er ikke kun en kognitiv proces; den er også forbundet med følelser. Følelser som passion, beslutsomhed og entusiasme er ofte forbundet med en stærk følelse af Intent, der forstærker ens drivkraft til at nå deres mål. 

Det følelsesmæssige aspekt af Intent kan styrke og opretholde en persons engagement og modstandsdygtighed i svære tider og hjælpe dem med at holde fokus på deres mål. Desuden påvirker Intent den måde, folk opfatter verden omkring dem. 

Det kan skabe en selektiv fokusering på information og muligheder, der stemmer overens med deres mål, samtidig med at det filtrerer distraktioner, der kan hindre deres fremskridt. I denne tilstand er personer mere åbne over for nye ideer, strategier og ressourcer, der støtter deres ambitioner.

Selvom Intent kan være et kraftfuldt værktøj til personlig vækst og succes, er det vigtigt at erkende, at det også kræver en realistisk og tilpasningsdygtig tilgang. Nogle gange, på trods af de bedste intentioner, kan omstændigheder ændre sig, og personer kan være nødt til at justere deres handlingsplan eller genoverveje deres mål. At være åben for fleksibilitet og læring af erfaringer er afgørende for at opretholde en sund og konstruktiv tilstand af Intent.

Sammenfattende repræsenterer Intent i NLP-sammenhæng en fokuseret og beslutsom mental tilstand, hvor tanker, følelser og handlinger er rettet mod at opnå et bestemt mål. Det er præget af en stærk følelse af formål og beslutsomhed, der driver en person til at træffe bevidste valg, der fører dem tættere på deres ønskede resultater.

Man kommer i den mentale tilstand Intent ved at kombinere GDS og GTS. Det betyder også, at man har den beslutsomhed og følelse af succes som hører til GDS samtidigt med, at man har den helhedsopfattelse, der er i GTS.

Satisfaction Circle®, der er udviklet af Joseph Riggio, er en metode, der hjælper coachen med at designe effektive spørgsmål og faciliterer en refleksionsproces for at hjælpe en person eller en organisation med at identificere det bedst mulige mål. Det er en visuel model, der hjælper med at udforske forskellige områder af livet eller forretningsmæssige aspekter, og gør det muligt at afdække de områder, hvor der er potentiale for udvikling og forbedring.

I en erhvervsmæssig kontekst kan Satisfaction Circle® bruges til at afdække, hvordan organisationen eller enkeltpersoner oplever forskellige aspekter af deres arbejde eller karriere. Det kan omfatte aspekter som karriereudvikling, arbejdsmiljø, ledelse, arbejdsopgaver, arbejdslivsbalance og muligheder for vækst og udvikling.

Gennem samtaler og spørgsmål guider coachen personen eller organisationen til at reflektere over hver sektion af Satisfaction Circle®. Dette hjælper med at fremhæve de områder, hvor der er en følelse af utilfredshed, udfordringer eller behov for forbedring. Coachen bruger denne information til at skræddersy yderligere spørgsmål, der dybere udforsker de områder, hvor personen eller organisationen ønsker at opnå positive forandringer eller fastsætte nye mål.

Joseph Riggio’s Satisfaction Circle® giver coachen og personen/organisationen en struktureret ramme for at udforske og identificere de mest relevante og meningsfulde mål. Det skaber klarhed om, hvad der virkelig betyder noget for personen eller organisationen, og guider processen mod at fastsætte mål, der er i overensstemmelse med deres værdier og ønsker.

Når de relevante mål er fastsat, bruges New NLP-teknikker til at hjælpe med at styrke motivationen, fjerne begrænsende overbevisninger og udvikle effektive strategier for at nå målene. Satisfaction Circle er et kraftfuldt værktøj i New NLP-coachingprocessen, da det skaber klarhed og fokus, og hjælper med at sikre, at de fastsatte mål er meningsfulde og realistiske.

  1. Present State (Nuværende tilstand): I denne sektion udforskes den nuværende tilstand eller situation, som personen eller organisationen befinder sig i på nuværende tidspunkt. Coachen hjælper med at skabe en positiv oplevelse i den nuværende tilstand ved at identificere ressourcefulde elementer og styrker, som personen eller organisationen kan bygge videre på i målsætningsprocessen.
  1. Desired State (Ønsket tilstand): I denne sektion fokuseres på at identificere den ønskede tilstand eller det mål, som personen eller organisationen ønsker at opnå. Det er den endelige tilstand, hvor man gerne vil være, når målet er nået.
  1. Criteria (Kriterier): Her identificeres repræsentationssystemerne, som personen eller organisationen bruger til at definere deres ønskede mål. Repræsentationssystemer inkluderer visuelle, auditive, kinæstetiske og andre sansemodaliteter, som bruges til at opfatte og forstå verden. Ved at forstå de repræsentationssystemer, der bruges, kan coachen designe mål og processer, der er i overensstemmelse med personens eller organisationens unikke måde at opfatte og bearbejde information.
  1. Solution Experience (Løsningsoplevelse): I denne sektion udforsker coachen med personen eller organisationen de mulige løsningsoplevelser ved at forestille sig, at målet allerede er opnået. Dette gøres ved at sætte personen eller organisationen ud i fremtiden, hvor målet er realiseret, og udforske deres oplevelser og repræsentationer i denne tilstand. Denne øvelse hjælper med at skabe en stærk følelsesmæssig forbindelse til målet og kan give værdifulde indsigter i, hvordan personen eller organisationen vil opleve succes.
  1. Process (Proces): I denne sektion udforskes de nødvendige skridt eller handlinger, der skal tages for at nå det ønskede mål. Det indebærer at identificere de specifikke trin eller strategier, der skal følges.
  1. Action (Handling): Her fastsættes konkrete handlingsplaner for at omsætte den identificerede proces til virkelighed. Det omfatter at definere hvilke handlinger der skal udføres, hvornår de skal udføres, og hvem der er ansvarlig for at udføre dem.

Gennem Satisfaction Circle® hjælper coachen personen eller organisationen med at identificere, præcisere og fastsætte klare mål, der er i overensstemmelse med deres ønsker, værdier og repræsentationssystemer. Processen hjælper med at styrke motivationen og skabe en effektiv tilgang til målsætning, hvilket øger chancerne for at opnå succes i at realisere de fastsatte mål.